На яких законних підставах може здійснюватись відеоспостереження у вищ

15.10.2015
На яких законних підставах може здійснюватись відеоспостереження у вищому навчальному закладі (корпусах, гуртожитках)з метою попередження правопорушень? Дякую

Відповідь
Використання на підприємствах, в установах, організаціях камер відеоспостереження у чинному законодавстві України не є достатньо врегульованим.
Відповідно до статті 34 Конституції України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80) та статті 5 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. №2657-XII (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12) кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом (ст. 7 Закону "Про інформацію").
стаття 55 Конституції України гарантує кожному право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Насьогодні чинне законодавство України не містить заборони щодо аудіо-, фото-, відеофіксації в навчальних закладах. Втім, передбачено певні обмеження. Так, згідно статті 307 Цивільного кодексу України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15) фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. В окремих випадках згода особи на зйомку презюмується, тобто особа вважається такою, що погодилася на це. До таких випадків належать зйомки, які проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
Відеозйомку навчального процесу допускає і Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. №1556-VII (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18). Такий висновок можна зробити із статті 6, в якій говориться: "особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту дисертації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію".
Окрім того, Міністерство освіти і науки України листом №1/9-259 від 11.04.2011 р. (http://osvita.ua/legislation/other/17050/) рекомендувало керівникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації встановлювати в таких закладах камери спостереження. А Наказом №2 від 06 січня 2015 р. (http://osvita.ua/legislation/other/45234/) дане Міністерство доручило обласним департаментам довести до відома керівників всіх навчальних закладів про необхідність посилення заходів безпеки, зокрема контролю за переміщенням в навчальних закладах підозрілих предметів та осіб.
Варто зазначити, що отримання спеціального дозволу на облаштування відеокамер не закріплено на законодавчому рівні. Але про здійснення відеоспостереження необхідно повідомити осіб, яких це стосується, тобто колектив навчального закладу. Це випливає із вже згадуваної статті 307 Цивільного кодексу та, відносно викладацького складу, статті 29 Кодексу законів про працю України (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08), відповідно до якої роботодавець має проінформувати працівника про умови праці.
Таким чином, в умовах відсутності належного законодавчого регулювання порядку використання засобів відеофіксації в навчальних закладах, дане питання бажано врегульовувати внутрішніми документами. А приміщення, у яких проводиться відеоспостереження, повинні бути укомплектовані попереджуючими табличками про це.

Cпеціальні проекти